Общи условия

Официален правилник на промоционалната кампания

„Какво е да си на 21 и как завинаги да си останеш на толкова“

1.        Общи разпоредби

1.1      Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Какво е да си на 21 и как завинаги да си останеш на толкова“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Ул. Г.С. Раковски 145 Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: BG201674146 наричан нататък в текста “Организатора”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организатора си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (01.03 – 10.03.2017г. включително) на уеб сайта: www.goguide.bg

1.2.    Период на промоционалната кампания:

(1) Промоционалната кампания „Какво е да си на 21 и как завинаги да си останеш на толкова“ стартира на 1 Март 2017г. и продължава до 10 Март 2017г. включително.

(2) В случай че Организатора реши да се съкрати/удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.goguide.bg

 (3) След приключване на „Кампанията”, Организатора не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

2         Правила за участие:

2.1      Право и място на участие:

(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.

(2) В случаите, в които участници в играта са лица под 18 години, техните родители или попечители следва да дадат своето съгласие за участие на лицето в играта. За целта родителите или попечителите следва да подпишат декларация за съгласие, която ще им бъде изпратена. В случай, че участникът в играта не осигури съгласието на своите родители или попечители, същият ще бъде отстранен от участие.

(3) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

(4) Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2.2      Участващи:

(1) Участието в Кампанията за голямата награда не е обвързано с покупка.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.2.1 има право да участва.

(3) С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.

2.3      Механизъм:

Спечелването на награда в Кампанията „Какво е да си на 21 и как завинаги да си останеш на толкова“ не е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградата, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

–         Да отговори на въпроса „Какво означава за теб да си млад“ в коментар под статията в www.goguide.bg.

С публикуването на коментар участникът се съгласява, че приема Официалните правила на играта.

Един участник може да получи само една награда.

3         Награда

3.1      Награда:

– 7 ваучера за 50% отстъпка в магазин Forever 21 в Serdika Center

– Наградата ще бъде предоставена до печелившия за сметка на Организатора или на адрес ул. „Г.С. Раковски“ 145-Б, ет.1, ап.4.За предпочитания начин за получаване на наградата участникът следва да уведоми Организатора на e-mail: iivanova@goguide.bg / pmaksimova@goguide.bg

-Наградата важи само за деня на откриването (18.03.2017) на втория магазин Forever 21 в Serdika Center, гр. София, бул. „Ситняково“ №48.

3.2      Теглене на наградата:

След края на кампанията, на дата 11.03.2017г., от базата данни с всички участници, ще бъдат изтеглени на случаен принцип 7 победители.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на www.goguide.bg не по-късно от 11.03.2017г.

В случай че Организатора не получи обратна връзка 3 (три) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и се избира друг печеливш участник на негово място.

3.3     Получаване на наградата:

Участниците ще получат ваучера си за 50% отстъпка на адрес ул. „Г.С. Раковски“ 145-Б, ет.1, ап.4. или на място в магазина на Forever 21 в Serdika Center. За предпочитания начин за получаване на наградата участникът следва да уведоми Организатора на e-mail: iivanova@goguide.bg / pmaksimova@goguide.bg

В случай че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организатора.

4         Разни

4.1      Защита на личните данни:

Организатора е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителя и връчването на наградата. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания.

(4) Организатора се задължава да не използва личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

– правото на достъп до данните;

– правото за намеса в данните;

– правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора.

ИЛИ в случай, че лицето участник не желае да бъде информиран за предстоящи промоции на кoмпанията, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за електронните съобщения на телефон 02/ 926 97 55 на цената на един градски разговор. С регистрирането си в Кампанията, всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани.

(6) Всеки Участник има право да изпрати до посочения в т.1 адрес на ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

С регистрацията си за участие за голямата награда, участникът дава съгласието си Организатора да има достъп до неговата/нейната информация, поместена в неговия/нейния Инстаграм профил. Тази информация ще бъде използвана от Организатора само за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

4.2      Отговорност:

Организаторите на Кампанията, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградaта няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградата на лице, което официално спазва условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградата на участник, който е взел участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник. Наградата не може да бъде заменяна или да бъде изплатена паричната й стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени. Организаторите не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба. Организаторите не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги. Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

4.3      Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

4.4      Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите. Организаторите няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;  Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на страницата www.goguide.bg. Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.  Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.